[X]
Search

[Album Art] Những chiến binh cầm Katana

Lưu ý

    • Ảnh được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.
    • Một số ảnh đơn thuần chỉ là art nên sẽ không thuộc bất kì Anime hay Manga nào.

0c07dab63bbecb87264a734c66c3350cca0dd90b.jpg
6ae824c275a9a0064ccd4724fa98ec4855598791.png
6c109a7b25dacab8a7ee53a57407f796812dff4a.jpg
7c6faba5bef9667f36f7ece1419e84e5edf05f86.png
8d466dbae4eb1485d9a4b82fcf06880ce315be91.jpg
8dbcaf760a867a210b5ca1b24fe2286ab3c575e9.jpg
8fe5cfe81c68e575f7206f1a411509f559ecad49.jpg
9d43860d8bae527fb4be7c945c4063ad12e5b457.jpg
29ed53311458b7d5d055cde746169ebe9ff262b3.jpg
99f0a43a39b268acaf4d37e726d1608a4cbaee91.png
285e7a7c35f121dac812eec6ba6048657616b6f2.jpg
326df1c2e8f59eef2b4fc7716e01544edc029b59.jpg
7111f885b57a62e6bafa1dbf89047ad23548876c.jpg
49916e975455e6ebeb37216bd85ed3c16877351f.jpg
760287d1f09bc39f1d01825f527230bf26e9c63b.png
af72c5f04076b562e6726cdfab9f7628f454a4c9.jpg
b8a9561d869c01ff3683f4a5bb6263148f6f30c3.jpg
b897ba347103c208999da86fd3eef7555309ac8a.png
b442045ba3d31f28bd16fe259e77c68e1ca3fbaa.jpg
d5c78d1ab1426b27c9d8bb964b11e01a65a18357.jpg
d90e085ff253f7a80e8aa98b73efd62086a67e0a.jpg
e5c3b4ce791315f9d9f36fb8e8ebb0859df4506b.png
e53eeff91a60e47d30fbffa90f5532885cb2a475.jpg
e218f212181ea1c15c57932dc6c99e7318fd9a1e.png
edf1a213f07af192f32d9883e6a8199c1b594adc.jpg
f8b1a9ef3b6d7fde0db19bc1b03c1fc5a4e63370.png

f75378612920de2de86c02db61f996b62238ce64.jpg
sample_2cf3d5e414d02754c5f4b7d423fa9cf5ad3dd8ae.png
sample_05ed84f4072d0b956b25c7fc2c729cfb2b83ed20.jpg
sample_5efc4dc524fe90ddeb31162633008eeaedff5dc6.jpg
sample_6a565d054a8ade2b55aefc9cbc7b2a92fb580b91.png
sample_6c53ed73e77dd7e9e3037d45c7b2d6011dc3a8a1.jpg
sample_6dc31e53e64a99aad0fe48e3aa6d4b42be91b1d0.png
sample_25f73690a31d6670d0d1378c07f7fed2b0bc2617.jpg
sample_95d90c7f7164f22298e233edad58582a492b978a.png
sample_415c88ff72ccf4bf95a34346dadcff790cc60063.jpg
sample_3455d099f885c2229821b64c88ea7d4315a4a6a6.png
sample_5062cc69d2be13a50c3648e478c7f3b1cbd4b61f.jpg
sample_6603a0b59c07b64f84df178da6642d493dece200.jpg
sample_94039ce50cf69c3c2ba1e431e5245a4b95b6f051.png
sample_899832e4e1550883f6c17a8f73b159079ac65629.jpg
sample_0973217c32e01fe3268f55bd0a105fb19e7845e0.jpg
sample_a248555ece6a3478ca9975d1daf999f6a31ff1f4.jpg
sample_bad0930854c27ea60aa32a6fb67543c9a375ea1a.png
sample_cda1dcae71847d1b8cc0587510bdd987ef3e0a49.jpg
sample_d1c3b91c3b7bcda487c4775af9d0a311c6e0eac5.jpg
sample_d5787509dd8fee5ce896857654584f74815435a6.png
sample_dd4fc011baec6090d7f863c8b5326c0aa3131be5.jpg
sample_ec35399cf068d92d8f675fbb7e8b4043e957f2d6.jpg
sample_f5697c4d56b38a129a8189def21fc2aa440cf7e9.png

Từ khóa:
  • Theo dõi Fanpage:
Bình luận